1. Wedstrijdreglement LangZullenWeLezen - eindejaarslijst ’20 om te lezen in 20’

Van 27 december 2019 tot 5 januari 2020 organiseert LangZullenWeLezen (LZWL) een wedstrijd rond de eindejaarslijst ’20 om te lezen in 20’. De deelnemer aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met het algemene wedstrijdreglement van LZWL en de deelnemingsvoorwaarden voor deze specifieke wedstrijd.

  1. WEDSTRIJD & PRIJS

Wie kan deelnemen aan de wedstrijd?

  • Deelname staat uitsluitend open voor inwoners van België.
  • Enkel lezers met een profiel op https://www.langzullenwelezen.be/ kunnen deelnemen aan de wedstrijd online. Na de inlogprocedure krijgt de lezer toegang tot wedstrijdformulier. De deelname is enkel geldig na bevestiging via het VRT-profiel.
  • In principe kan iedereen die op de datum van 27 december 2019 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van LZWL.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de nominaties, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de nominaties gaat LZWL ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de nominaties worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

De VRT kan elke deelnemer uitsluiten, onder meer in geval van misbruik, misleiding, bedrog, kwade trouw of het niet naleven van deze voorwaarden.

Hoe deelnemen aan de wedstrijd?

Elke deelnemer kan maar éénmaal deelnemen aan de wedstrijd via het wedstrijdformulier op het onlineplatform van LZWL- langzullenwelezen.be

Periode

De wedstrijd loopt van 27/12/2019 tot en met 05/01/2020 (24u).

Prijs

10 Winnaars winnen een pakket met 20 boeken uit de lijst ’20 om te lezen in 20’ en 2 hoofdkussens t.w.v. €50/stuk af te halen in een winkel van Sleepworld.

Selectie winnaars

10 Winnaars worden geselecteerd uit de correcte antwoorden op de kennisvraag en waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het correcte antwoord best benadert.

De 10 winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht in de week van 6 januari 2019, via e-mail waarin het adres waarop de prijs kan geleverd worden opgevraagd wordt. De prijs wordt bezorgd op het door de winnaar aangegeven adres enkel en alleen op Belgisch grondgebied.

De winnaars wordt gevraagd schriftelijk te reageren voor 14 februari 2020. Indien geen reactie, dan wordt een nieuwe winnaar geselecteerd volgens bovenstaande criteria.

2. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VRT

LZWL/VRT is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd, tenzij er sprake is van grove fout of opzet in hoofde van de organisator.

LZWL/VRT is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

Als de prijs wordt verstuurd en deze kan –door omstandigheden, van welke aard ook - niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is LZWL/VRT niet verantwoordelijk.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege LZWL/VRT.

Indien LZWL/VRT genoodzaakt is of ervoor kiest om de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan LZWL/VRT hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de deelname aan de wedstrijd verbonden aan ’20 om te lezen in ‘20” verwerkt de VRT persoonsgegevens van de deelnemers. In tekstuele berichten, beeld- en/of geluidsmateriaal, en de gemonteerde opnames, of fragmenten ervan, kunnen met name rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens van de deelnemers worden vrijgegeven. Het kan dan gaan om identiteitsgegevens (vb. naam, woonplaats), informatie over fysieke of psychische kenmerken (vb. leeftijd of geslacht), …

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door VRT verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt met respect voor de persoonlijke levenssfeer zoals bepaald door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de Belgische regelgeving ter uitvoering van de AVG (waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) en in overeenstemming met het privacy-beleid van VRT. Het beleid van VRT met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van VRT, met name https://www.vrt.be/nl/info/privacy/.”

Deze gegevens zullen enkel door VRT worden verwerkt voor de doeleinden in het licht van de uitvoering van de afspraken die in dit reglement zijn opgesomd en voor het hierin beschreven gebruik (zoals het uitzenden van de teksten, beelden of geluidsverslaggeving waarin bepaalde kenmerken van de deelnemers vervat zitten en het toekennen van de prijs en bezorgen ervan via Sleepworld). In het kader hiervan zullen de persoonsgegevens ook worden bezorgd aan Sleepworld.

De deelnemers gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat ze gefilmd worden, dat er een geluidsregistratie van een korte tussenkomst wordt gemaakt en dat deze beelden/geluiden gepubliceerd zullen worden door LZWL/VRT via verschillende kanalen (televisie, radio, online, …) in het kader van de deelname aan de wedstrijd waardoor hun identiteit publiek wordt gemaakt.

4. ALGEMENE BEPALINGEN

De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails, sociale media en/of telefoongesprekken).

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties vanwege de organisatoren in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

LZWL/VRT behoudt zich te allen tijde het recht voor, indien omstandigheden dit vereisen of omwille van programmatorische, technische of organisatorische redenen om, deze wedstrijdactie uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of aan de deelname-/spelformule te sleutelen, zonder dat LZWL/VRT hiervoor op welke wijze dan ook aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Druk-, spel-, zet-, of andere fouten alsook technische (communicatie)problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Door zijn of haar deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement, erkent hij/zij elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen en stemt hij/zij ermee in dat hij/zij gefilmd, gefotografeerd en/of vernoemd wordt en dat de aldus gemaakte opnamen/vermeldingen worden gepubliceerd en/of uitgezonden waarbij verslag over hem/haar wordt uitgebracht waarbij zijn/haar identiteit wordt publiek gemaakt.

Het volledige (specifieke en algemene) wedstrijdreglement staat vermeld op de website van LZWL.

2. LangZullenWeLezen - Algemeen wedstrijdreglement

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor LangZullenWeLezen (LZWL).
Indien er voor een wedstrijd een bijzonder wedstrijdreglement is, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

1. INLEIDING
Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die LZWL organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

LZWL is een merk van de Vlaamse radio- en televisieomroeporganisatie (VRT) NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1043 Brussel, A. Reyerslaan 52 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Brussel) onder het nummer 244.142.664.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van LZWL , met uitzondering van medewerkers van de VRT en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat LZWL ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan LZWL voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door LZWL. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van LZWL, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. WEDSTRIJDVERLOOP
3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door loting.

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door LZWL in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer LZWL /VRT de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

• te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van LZWL/VRT en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);

• te verwerken in radio- en televisieprogramma's en deze programma's op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart LZWL /VRT tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

LZWL is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4. PRIJZEN
4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. LZWL kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat de VRT bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van LZWL en/of de organisator.

Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.
Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van LZWL en/of de organisator.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7. Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door LZWL bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.

De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de reis op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van LZWL en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor LZWL en/of de organisator.

De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft LZWL het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor LZWL en/of organisator.

5. AANSPRAKELIJKHEID VAN LZWL
5.1. LZWL is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. LZWL is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3. LZWL is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is LZWL niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan LZWL niet aansprakelijk worden gesteld.
Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan LZWL de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan LZWL de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens LZWL.

5.5. Indien LZWL genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan LZWL hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal LZWL alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. LZWL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van LZWL en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. LZWL is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. LZWL kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de VRT in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de VRT in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. PERSOONSGEGEVENS
6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door VRT verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt met respect voor de persoonlijke levenssfeer zoals bepaald door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de Belgische regelgeving ter uitvoering van de AVG (waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) en in overeenstemming met het privacy-beleid van VRT. Het beleid van VRT met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van VRT, met name https://www.vrt.be/nl/info/privacy/.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. TOEZICHT OP WEDSTRIJD EN BESLISSINGEN
7.1. LZWL houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt LZWL zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van LZWL of van de VRT uit te sluiten.

LZWL behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door LZWL geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met LZWL of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. MEDE-ORGANISATOREN
Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van LZWL te worden gelezen als verwijzend naar zowel LZWL als de medeorganisator(en).

9. HET REGLEMENT
9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van LZWL aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die LZWL in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan LZWL dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van LZWL en kan daar desgewenst worden afgedrukt.