Publieksstemming de Boon 2022 - Reglement

1. Voorwerp

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de publieksstemming die in het kader van de Boon wordt georganiseerd door de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1043 Brussel, Auguste Reyerslaan 52, en met ondernemingsnummer 0244.142.664 (‘VRT’) in samenwerking met Mediahuis, NV, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2, en met ondernemingsnummer 0439.849.666 (‘De Standaard’) (VRT en De Standaard hierna gezamenlijk naar verwezen als de organisatoren).

  Vanaf 15 januari (00u01) tot en met 22 maart 2022 (23u59) kunnen deelnemers aan de publieksstemming stemmen op de boeken uit verschillende shortlists van de Boon via de online stemmodule die beschikbaar is op de platformen van LZWL, Radio 1 en De Standaard. Er kan meer bepaald een stem uitgebracht worden in de categorie fictie/non-fictie en/of in de categorie kinder- en jeugdliteratuur. Elke shortlist telt 5 boeken.

  De publieksprijs van de Boon fictie/non-fictie en de Boon kinder- en jeugdliteratuur worden uitgereikt op donderdag 24 maart 2022 in Oostende (De Grote Post).

  Bij deelname aan de stemming dient u volledig en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden die in dit reglement worden geformuleerd.

  2. Wie kan deelnemen aan de stemming?

   Het deelnemen aan de stemming is gratis en staat uitsluitend open voor inwoners van België en Nederland.

   Min 18-jarigen mogen eveneens aan de stemming deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, wordt hij/zij geacht dergelijke toestemming te hebben verkregen.

   De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om een deelnemer aan de stemming, onder meer in geval van misbruik, misleiding, bedrog, kwade trouw of het niet naleven van deze voorwaarden door de betrokken deelnemer, van deelname aan de stemming uit te sluiten of diens uitgebrachte stemmen buiten beschouwing te laten.

   3. Hoe kan ik aan de stemming deelnemen?

   Personen die aan de stemming willen deelnemen, kunnen zich daartoe registreren op via de online stemmodule die beschikbaar is op de platformen van LZWL, Radio 1 en De Standaard.

   Elke deelnemer mag één geldige stem uitbrengen, waarbij deze naar eigen keuze één of twee categorieën (fictie/non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur) kan selecteren waarbinnen hij/zij/hen wilt stemmen. Indien een deelnemer meerdere stemrondes verricht, wordt enkel de laatste stem in elke categorie als geldig beschouwd en is dit de enige stem die wordt meegenomen in de telling van de stemmen voor de publieksprijs in elke categorie.

   4. Wie maakt kans op de prijs ‘Weekend Oostende’?

    In het kader van de publieksstemming biedt stad Oostende 4 x ‘Weekend Oostende’ aan als prijs, t.w.v. €250 per winnaar, op te nemen voor 31 december 2022. Deze prijs bestaat per winnaar uit:

    • Een hotelcheque ter waarde van €125 (zelf te boeken bij hotel in Oostende uit deze lijst)
    • Een rest”O”cheque ter waarde van €125 (zelf te reserveren bij restaurant uit deze lijst)

    Uit de deelnemers die minimum binnen één van de twee categorieën een geldige stem hebben uitgebracht en die 1) correct hebben geantwoord op de wedstrijdvraag en 2) het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst hebben benaderd, worden 4 winnaars geselecteerd voor de bovengenoemde prijs. De winnaars worden hiervan via e-mail op de hoogte gebracht op donderdag 24 maart 2022.

    5. Aansprakelijkheid

    1. De organisatorenkunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het zich voordoen van enige druk-, spel- en/of zetfouten.
    2. Elke deelnemer aan de stemming aanvaardt zijn eigen aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit zijn/haar deelname aan de stemming.
    3. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het zich voordoen van welke technische, logistieke en/of materiële storing dan ook, die deelname aan de stemming onmogelijk maakt, noch voor elk feit van een derde of andere deelnemer dat schade kan veroorzaken.
    4. De organisatoren behouden zich het recht niet te communiceren over het resultaat van de publieksstemming en verwijzen hiervoor door naar vzw Vlaamse Literatuurprijs, de organisator van de Boon.

    6. Verwerking persoonsgegevens

    In het kader van deze stemming zal VRT optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en nationale uitvoeringswetten (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’). VRT zal de persoonsgegevens van deelnemers aan de publieksstemming verwerken met respect voor de persoonlijke levenssfeer zoals bepaald door de AVG en in overeenstemming met haar privacy-beleid. Tenzij VRT hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn, zullen de gegevens niet voor andere doeleinden dan in het kader van de publieksstemming worden gebruikt.

    7. Algemene bepalingen

    1. De organisatorenbehouden zich het recht voor om de publieksstemming, of een onderdeel daarvan, zonder voorafgaande aankondiging stop te zetten, in te korten of uit te stellen en/of deze voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden is te allen tijde te vinden in de stemmodule die beschikbaar is op de platformen van LZWL, Radio 1 en De Standaard. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de publieksstemming maken deel uit van deze voorwaarden.
    2. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit deze voorwaarden en/of de publieksstemming voortvloeien of anderszins daarmee verband houden, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

    Nog meer boekennieuws op